Kiến thức

Kiến thức

Quy định giao dịch của Trái phiếu riêng lẻ


Thời gian giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao Động. 

Phiên giao dịch    Giờ giao dịch
Phiên thỏa thuận I 09:00 – 11:30
Nghỉ trưa 11:30 – 13:00
Phiên thỏa thuận II               13:00 – 14:45
 • Biên độ giao động giá: Không quy định.
 • Loại hình giao dịch: Mua bán thông thường.
 • Thỏa thuận điện tử: Là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua/chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.
 • Thỏa thuận thông thường: Là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch TPRL để xác lập giao dịch và thực hiện thanh toán.
 • Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu. 
 • Lô giao dịch: Không quy định. Tuy nhiên khối lượng giao dịch tối đa không được vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của trái phiếu.
 • Đơn vị yết giá: 01 đồng.
 • Thời hạn thanh toán: Ngày T
 • Phương thức thanh toán: Nhà đầu tư được chọn một trong hai hình thức thanh toán: thanh toán ngay hoặc thanh toán cuối ngày.
 • Thanh toán ngay: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Nhà đầu tư nhận tiền, trái phiếu riêng lẻ sau khi lệnh được khớp và các bên hoàn tất việc thanh toán tiền/Trái phiếu riêng lẻ với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 • Thanh toán cuối ngày: Nhà đầu tư sẽ nhận tiền, trái phiếu riêng lẻ sau giờ giao dịch.
 • Lệnh đã thực hiện: Không được sửa, hủy.
 • Lệnh chưa thực hiện: Được phép sửa, hủy.
 • Đối với nhà đầu tư bán trái phiếu riêng lẻ: Cần lưu ký trái phiếu trước khi thực hiện giao dịch.
 • Đối với nhà đầu tư mua: Cần ký quỹ 100% tiền vào tài khoản và phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch.