Kiến thức

Kiến thức

Quản lý sổ cổ đông


Đây là dịch vụ mà HSC cung cấp đến tổ chức phát hành, HSC thay mặt tổ chức phát hành quản lý danh sách cổ đông, quản lý chuyển nhượng cổ phần, quản lý chi trả cổ tức, thực hiện quyền cho cổ đông, ghi tăng danh sách do phát hành cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng hoặc thông báo cho cổ đông của tổ chức phát hành bằng văn bản.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất HSC báo cáo cho tổ chức phát hành biết thông tin chi tiết về cổ đông của tổ chức phát hành.